Samarbeid og medvirkning

Foreldre skal være deltakande i barnas hverdag.

I Capella barnehage har vi et tett samarbeid med foreldrene. Foreldre og personal har ett felles ansvar for utvikling og trivsel hos barnet. Samarbeidet skal bygge på gjensidig tillit og åpenhet.
Det gjennomføres foreldresamtaler med alle foreldre årlig. Samtalen er et fora der foreldre og ansatte kan møtes og fokusere på barnets trivsel og utvikling. I tillegg legger vi stor vekt på den daglige dialogen ved levering og henting.
Det avholdes 2 foreldremøte i året. Tema og form for møtene varierer mellom informasjonsmøter, temaarbeid og foredrag m.m.
Det gjennomføres jevnlig brukerundersøkelser. Resultatene fra disse følges tett opp i personalgruppen, i samarbeidsutvalget og på foreldremøter.

Foreldreutvalget for barnehager (for foreldre med barn i barnehagen)
http://fubhg.no/

Under utdanningsdirektoratet finner en mye nyttig informasjon. Ta også en titt på kampanjen voksne skaper vennskap.
http://www.udir.no/Barnehage/